Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Wchodzi ono w życie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. W niniejszym dokumencie informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Pragniemy również poinformować Państwa o tym, jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFO-NET M. Kaszuba Spółka Jawna, z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 33, zwana dalej INFO-NET lub Operatorem.

Operator odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

INFO-NET jako administrator Państwa danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Operatorem w Biurze Obsługi Klienta INFO-NET w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 33, poprzez Portal Abonenta lub telefonicznie, pod nr tel 146214999, 146574999, lub pod adresem e-mail: iod@in.net.pl

I. CO TO JEST RODO?

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych. Pełny tekst RODO jest dostępny na stronach https://www.uodo.gov.pl/

II. CZY MAM PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Tak. Mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych osobowych. Mogą je Państwo uaktualniać, mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

III. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE OPERATOR PRZETWARZA MOJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane:

1. Dla celów zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, dalej zwana wykonaniem umowy) oraz zapewnienia poprawnej jakości usług i zapewnienia właściwej obsługi serwisowej;

2. Dla celów wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

b) właściwej obsługi reklamacji, m.in. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

c) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego,

d) przechowywania danych o połączeniach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów.

Dane opisane w punktach a) – d) będziemy wykorzystywać:

– przez czas wykonywania obowiązków wynikających z umowy,

– w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO)

– w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; zwana dalej prawnie uzasadnionym interesem Operatora);

3. Dla celów wsparcia obsługi i serwisu – m.in. poprzez dostosowanie obsługi w oparciu o dane oferty z której Państwo korzystają lub dane o dotychczas zgłaszanych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Operatora);

4. Dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania ich powstawaniu – przez czas trwania umowy (podstawa prawna – wykonanie umowy), po zakończeniu obowiązywania umowy – do końca okresu przedawnienia roszczeń w wynikających z umowy, natomiast przez okres dochodzenia przez Operatora roszczeń lub prowadzenia postępowań przez właściwe organy – przez czas trwania tych postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Operatora);

5. Dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Operatora);

6. Dla celów marketingu bezpośredniego, jeżeli klient wyraził zgodę na taki marketing – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Operatora);

7. Dla celów weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres konieczny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu obecnej lub kolejnej umowy a także do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy). Jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę, dotyczy to również danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

8. Dla celów tworzenia analiz, zestawień i statystyk dla naszych wewnętrznych zastosowań, w szczególności planowania rozwoju usług lub sieci, prac rozwojowych systemów informatycznych – przez czas trwania umowy a następnie czas nie dłuższy niż ten, po którym przedawnią się nasze roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Operatora);

We wskazanych wyżej celach, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

IV. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, jednak aby móc prawidłowo wykonać zawartą z Państwem umowę, musimy dysponować przynajmniej kilkoma podstawowymi danymi, takimi jak:

a) imię i nazwisko

b) adres instalacji oraz korespondencyjny

c) numer PESEL

d) numer i seria dowodu potwierdzającego tożsamość

W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo numer NIP, REGON, adres siedziby, dane przedstawicieli firmy.

Dla celów sprawnego komunikowania się poprosimy Państwa o podanie kontaktowego numeru telefonu do Państwa oraz adresu e-mail. Na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny będziemy przesyłać treść każdej proponowanej zmiany warunków łączącej nas umowy. Jeśli natomiast dodatkowo przekażą nam Państwo adres poczty elektronicznej i złożą odpowiednią dyspozycję, będziemy przesyłać treść każdej proponowanej zmiany umowy na podany adres elektroniczny.

W trakcie trwania umowy wejdziemy w posiadanie innych danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej i urządzeń (jak np. router, bramka VoIP, dekoder telewizji itp.), czy ze strony internetowej i Portalu Abonenta INFO-NET. Pojawienie się tych danych u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług.

V. JAKIE DECYZJE BĘDĄ PODEJMOWANE AUTOMATYCZNIE

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji, mających dla Państwa istotny skutek, w następujących przypadkach:

1. W celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z naszych usług i w celu reagowania na nie.

Podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (np. krótkich połączeń wykonywanych z dużą częstotliwością z tego samego numeru lub adresu IP) za niezgodny z umową i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne (sztuczny ruch). W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub blokujemy numery / adresy IP wywołujące taki ruch.

2. W ramach warunków umowy (np. w regulaminach) możemy określić, że po osiągnięciu lub przekroczeniu wskazanych przez nas limitów (np. połączeń telefonicznych) może nastąpić określone działanie (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne zarejestrują osiągnięcie założonych progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w warunkach umownych.

Możecie Państwo zakwestionować takie decyzję i wtedy sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie przez personel INFO-NET. Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć.

VI. SPISY ABONENTÓW I INFORMACJA O NUMERACH TELEFONICZNYCH

Jeżeli będziemy tworzyć spis abonentów, a Państwo udzielą zgody na to aby Państwa dane zostały w nim umieszczone, informacja o przydzielonych Państwu numerach telefonów zostanie umieszczona w takim spisie oraz będzie udostępniana w ramach informacji o numerach telefonicznych.

VII. DANE TRANSMISYJNE I O LOKALIZACJI

1. W związku z tym, że korzystają Państwo z usług teleinformatycznych, przetwarzamy dane transmisyjne (o połączeniach) w następującym celu:

– właściwego wykonania łączącej nas umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz telewizyjnych, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi, oraz w celu rozpatrywania reklamacji,

– zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami,

– wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci i usług,

– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

– przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez czas 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby),

– marketingu bezpośredniego, o ile udzielą nam Państwo na to zgody.

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy w tych celach są dane (wszystkie lub niektóre) o tym, w jaki sposób, jak często i kiedy korzystają Państwo z usług telekomunikacyjnych oraz z sieci, w szczególności z:

– połączeń głosowych, w tym o liczbie połączeń wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się Państwo komunikowali,

– dostępu do Internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych serwisów internetowych i aktywności w tych serwisach, o rodzaju używanej technologii (np. radioliniowa, miedziana, światłowodowa) czy urządzenia końcowego (rodzaj modemu, system operacyjny).

– dostępu do usługi telewizji, w tym analizowania preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania z usług audiowizualnych (np. z dekodera)

2. Aby wykrywać nadużycia i zapobiegać im, oraz dla celów zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci i usług, możemy wykorzystywać dane transmisyjne do profilowania naszych Klientów, np. oceniając czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci.

3. Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania łączącej nas z Państwem umowy/ów, a po jej/ich zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

4. Dane transmisyjne po ich całkowitej anonimizacji, (kiedy przestaną wskazywać, do którego abonenta się odnoszą), możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszej sieci oraz zarządzania ruchem.

5. Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych) przetwarzamy w celu:

a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

b) dane o lokalizacji będziemy przetwarzać również gdy wykonają Państwo połączenie z numerem alarmowym (dane te zostaną przekazane Prezesowi UKE prowadzącemu system teleinformatyczny służący do gromadzenia i udostępniania danych służbom powołanym do niesienia pomocy i centrom pomocy ratunkowej.

VIII. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE

1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności służących realizacji umowy, np.:

a) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, sieć telekomunikacyjną lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

b) podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć teleinformatyczną

c) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,

d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

e) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

2. Innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, np.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, jeśli udostępnili nam Państwo swój adres korespondencyjny w celu otrzymywania informacji, zawiadomień, faktur, obsługą reklamacji – zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego.

b) podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

c) Prezesowi UKE, w przypadku przenoszenia numeru do naszej sieci – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom telekomunikacyjnym rozpoznanie, w której sieci działa dany numer telefonu.

d) innym operatorom telekomunikacyjnym, z którymi łączą INFO-NET umowy transmisji danych oraz umowy biznesowe, w zakresie, w jakim wynika to z realizacji obowiązków regulacyjnych;

Dodatkowo informujemy, że przy korzystaniu z usług telekomunikacyjnych standardowe informacje techniczne (w tym o numerze telefonu lub o zakończeniu sieci, z którego Państwo się łączą) będą przekazywane do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi będą się Państwo łączyć, w celu zestawienia połączenia lub transmisji komunikatów.

IX. CZY PAŃSTWA DANE ZOSTANĄ PRZEKAZANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Aktualnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

X. JAKIE UPRAWNIENIA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1. sprostowanie (poprawienie) danych,

2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

3. ograniczenie przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

4. dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o ich kopię),

5. przekazanie danych Państwu lub przeniesienie danych do innego administratora (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać:

a) składając pisemny wniosek w Biurze Obsługi Klienta INFO-NET M. Kaszuba Spółka Jawna.

b) składając wniosek pocztą elektroniczną na adres: iod@in.net.pl

c) przesyłając pisemny wniosek pocztą na adres:

INFO-NET M. Kaszuba Sp. J.

Ochrona Danych Osobowych

ul. Krakowska 33

33-100 Tarnów

Operator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Operator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod numer naszego Biura Obsługi Klienta: 146214999, 146574999.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

XI. PRAWO DO SPRZECIWU I SKARGA

1. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie interesu publicznego.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, że:

a) istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Taka zgoda może dotyczyć np. automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o Państwa dane, na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę można w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skip to content