adresy email
biuro obsługi klienta
biuro handlowe
serwis
reklamacjie
administracja siecią

KONTAKT

z konsultantem

14 657 49 99

 

 

Info-Net

 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI INTERNET

POMOC TECHNICZNA


Zmiany od 1 stycznia 2017
15-11-2016


Szanowni Państwo

Kończy się listopad, wszędzie widać świąteczne dekoracje, niedługo nowy rok, nowe porządki, nowe technologie i możliwości. Rozbudowując naszą światłowodową sieć przesyłu danych zapewniamy sobie techniczne możliwości świadczenia usług na najwyższym poziomie. Od nowego roku planujemy wprowadzenie na szeroką skalę nowych taryf z transferami powyżej 100 Mbp/s. Każda nowo zawarta umowa będzie miała wpisaną gwarantowaną minimalną prędkość przesyłu danych, oczywiście oprócz nich także prędkości deklarowane i prędkość maksymalną, czyli 115% normy!

Za kilka tygodni wejdą w życie dwa uregulowania prawne, które wymagają wprowadzenia zmian w naszych regulaminach i cennikach. Pierwszym z nich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015r ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. UE L 310/1), które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2017r. Drugie to Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823) wchodząca w życie z dniem 11 stycznia 2017 r.

Ponieważ proponowane Państwu zmiany w regulaminach wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, niniejsza informacja publikowana jest w trybie opisanym w Art. 60a ust. 3a Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800). Uprzejmie informujemy, że tym z naszych Abonentów, którzy nie akceptują wprowadzanych zmian, przysługuje prawo do złożenia w terminie do dnia 25 stycznia 2017r, pisemnego wypowiedzenia obowiązujących ich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie informujemy że wypowiedzenie w tym trybie umowy na czas określony lub umowy będącej w okresie zobowiązania, zgodnie z Art. 60a ust. 3 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wiąże się z koniecznością zwrotu udzielonych ulg zgodnie z warunkami odpowiednich promocji lub zawartymi w umowach, gdyż zmiany wynikają ze zmian przepisów obowiązującego prawa.

Szczegóły dotyczące wspomnianych powyżej zmian znajdą Państwo w dokumencie, umieszczonym tu: (link do dokumentu w formacie pdf). Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

15.XI.2016 r

 

 Napisał: Monika